Podmínky ochrany osobních údajů

Cíle tohoto dokumentu

 1. Podmínky ochrany osobních údajů poskytují zákazníkům a dalším osobám informace o zpracování jejich osobních údajů ze strany správce a o jejich právech, která mohou uplatnit v souvislosti se zpracováváním osobních údajů správcem.

Správce osobních údajů

 1. Správu osobních údajů vykonává společnost JDIDOSEBE s.r.o., IČO: 080 05 206, se sídlem Čerchovská 1711/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a Ing. Jakub Milý, IČO: 87792567, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Čerchovská 1711/4, jako společní správci (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje

 1. Ohledně všech záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat:
 2. Ing. Jakuba Milého, Čerchovská 1711/4, 120 00 Praha 2 Vinohrady, tel. 792332675, email jakub@jdidosebe.cz.
 3. V případě, že chcete uplatnit svá práva, která Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, a to dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) můžete tak učinit způsoby uvedenými v kapitole s názvem „Způsob uplatnění práv“.

Způsob zpracování osobních údajů, účel zpracování, právní základ zpracování a doba zpracování

 1. Činnosti související s používáním cookies na internetových stránkách mansformation.cz, jdidosebe.cz, online.jdidosebe.cz a eshop.jdidosebe.cz (dále jen jako „webové stránky“)
 2. Cookies jsou malé datové soubory ukládané během návštěvy webových stránek na Vaše zařízení. V některých případech obsahují i osobní údaje. Cookies jsou na webových stránkách používány pro následující účely:
 3. Účel: Provoz webových stránek 
 4. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v technickém zajištění provozu webových stránek.
 5. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro technický provoz webových stránek. Použití těchto cookies je v souladu s právními předpisy na webových stránkách vždy povoleno
 6. V rámci cookies dochází zejména k ukládání uživatelských voleb návštěvníka webových stránek nebo k ukládání údajů nutných pro technické zajištění přihlášení uživatele.
 7. Doba zpracování:
 8. v případě trvalých cookies po dobu, po kterou ponecháte cookies uložené na Vašem zařízení;
 9. v případě ostatních cookies po dobu, po kterou necháte Váš prohlížeč otevřený.
Účel: Optimalizace obsahu a funkčnosti webových stránek prostřednictvím cookies umožňujících sledování způsobu využívání webových stránek návštěvníky
 1. Právní základ pro zpracování: Souhlas subjektu údajů
 2. Údaje shromážděné za vymezeným účelem nám pomáhají zjistit, jak jsou Vámi užívány naše webové stránky. Na základě toho můžeme optimalizovat jejich obsah a formu a zlepšit tak jejich používání.
 3. V souvislosti s tímto účelem může dojít zejména ke zpracování Vaší IP adresy, Vaší polohy, emailové adresy, záznamu o Vašem pohybu na webových stránkách atd.
 4. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v nástroji Google Analytics Search Console společnosti:
 5. Google LLC, USA.
 6. Doba zpracování: Osobní údaje zpracované v souborech cookies můžete kdykoliv vymazat ve Vašem prohlížeči. Údaje zpracovávané skrze výše uvedené nástroje jsou zpracovány do agregovaných údajů bez další možnosti Vaší identifikace, proto nejsou v souladu s právními předpisy již dále považovány za osobní údaje.
 7. Změnu v nastavení cookies můžete provést buď globálně ve Vašem prohlížeči jejich zakázáním.
Zpracování osobních údajů na webových stránkách
 1. Účel: Provoz webových stránek
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v poskytování služeb zákazníkům správce.
 3. Webové stránky jdidosebe.cz a mansformation.cz umožňují zákazníkům na základě vyplnění dotazníku kontaktovat správce.
 4. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla, adresy a uživatelského jména.
 5. Doba zpracování: Po dobu, po kterou bude trvat zpracování osobních údajů pro účely osobní schůzky a přípravu smlouvy o poskytování služeb nejvýše však 6 měsíců od odeslání dotazníku.
Zpracování osobních údajů na webových stránkách
 1. Účel: Provoz webových stránek online.jdidosebe.cz
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v poskytování služeb zákazníkům správce.
 3. Webové stránky online.jdidosebe.cz umožňují zákazníkům na základě registrace přístup k jednotlivým cvičebním programům, jakož i možnost měnit jejich kontaktní údaje a komunikovat se správcem.
 4. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla, adresy a uživatelského jména.
 5. Doba zpracování: Po dobu, po kterou užíváte online.jdidosebe.cz, nejvýše však 10 let od poskytnutí poslední služby v rámci konkrétního účtu zákazníka.
Vyřízení žádosti o kontaktování
 1. Účel: Vyřizování žádostí o kontaktování ohledně služeb a činnosti správce
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v zajištění způsobu pro řešení dotazů či požadavků z Vaší strany týkajících se služeb a činností správce.
 3. Správce na svých webových stránkách umožnuje ho kontaktovat ve věcech týkajících se služeb a činností jím poskytovaných. Správce za účelem zpětného kontaktování zpracovává Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro kontaktování a zpracování Vaší žádosti.
 4. V rámci tohoto účelu může dojít zejména ke zpracovávání jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a případných dodatečných údajů dle obsahu a způsobu vyřízení žádosti nebo dotazu.
 5. Doba zpracování: Po dobu potřebnou k vyřízení Vaší žádosti, nejvýše však po dobu 2 měsíců od zaslání žádosti o kontaktování či vyřízení Vaší žádosti.
Vyřizování žádostí o založení účtu na webových stránkách online.jdidosebe.cz
 1. Účel: Vyřizování žádostí zákazníků o registraci na webových stránkách online.jdidosebe.cz
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v zajištění snadno přístupného komunikačního kanálu pro výběr zajištění přístupu k informacím o programu.
 3. Správce na webových stránkách online.jdidosebe.cz umožňuje vyplnění registračního formuláře. Na základě jeho vyplnění a odeslání  Vám bude odeslán registrační email, který musíte pro registraci potvrdit. Následně Vám bude zaslán email od správce potvrzující vytvoření registrace.
 4. V rámci tohoto účelu může dojít zejména ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla.
 5. Doba zpracování pro zpracování:
 6. V případě, že nepotvrdíte email zmíněný výše, účet Vám nebude založen a Vaše osobní údaje budou smazány bez zbytečných průtahů po uplynutí lhůty, nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty.
 7. V případě, že email zmíněný výše potvrdíte, avšak správce rozhodne o tom, že Vám účet nezaloží, Vaše osobní údaje budou smazány bezprostředně po rozhodnutí o nezaložení, nejpozději však do 6 měsíců od potvrzení emailu.
Zveřejňování a sdílení příspěvků na internetových stránkách a sociálních sítích
 1. Účel: Sdílení příspěvků, které byly zveřejněny třetími subjekty, na sociálních sítích a na webových stránkách
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající ve zveřejňování informací, které se bezprostředně týkají nás
 3. Prostřednictvím sdílených příspěvků Vás informujeme o aktualitách týkajících se životosprávy. Sdílené příspěvky mohou obsahovat osobní údaje. 
 4. Konkrétní rozsah zpracovaných osobních údajů závisí na povaze příslušného příspěvku. V rámci tohoto účelu může docházet zejména ke zpracovávání Vašeho jména, příjmení a podobizny.
 5. Doba zpracování: Po dobu existence původního příspěvku a aktuálnosti obsahu tohoto příspěvku, nejvýše však po dobu 5 let od zveřejnění.
Obchodní sdělení
 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb správce osobám přihlášeným k odběru newsletteru
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v možnosti realizovat přímý marketing v souladu s právními předpisy a informovat zájemce o novinkách a produktech správce a souhlas subjektu údajů.
 3. Pokud se zájemce přihlásí výslovně k odběru newsletteru na webových stránkách, bude mu tento newsletter pravidelně zasílán, a to až do doby odhlášení zájemce z odběru.
 4. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení a emailové či korespondenční adresy.
 5. Doba zpracování: Doba, po kterou jste přihlášený k odběru newsletteru nejdéle však po dobu 10 let.
Zpracování objednávek o poskytování služeb
 1. Účel: Vyřizování objednávek na eshopu eshop.jdidosebe.cz
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající ve zpracování objednávky služeb
 3. Správce na webových stránkách eshop.jdidosebe.cz umožňuje vyplnění objednávkového formuláře pro výběr vhodného cvičebního programu. Na základě jeho vyplnění vám bude zasláno potvrzení o vyplnění. Po uhrazení ceny dojde k zaslání potvrzení o uhrazení ceny. Následně dojde k zaslání potvrzení objednávky a uzavření smlouvy.
 4. V rámci tohoto účelu může dojít zejména ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které uvedete v objednávce.
 5. Doba zpracování pro zpracování:
 6. V případě že neuhradíte cenu včas nebo z jiného důvodu nedojde k uzavření smlouvy Vaše osobní údaje budou smazány nejpozději do 6 měsíců po zaslání objednávky, ledaže v mezičase dojde k uzavření smlouvy.
Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb.
 1. Účel: Sjednání a plnění smlouvy o poskytování služeb.
 2. Právní základ pro zpracování: Uzavření a plnění smlouvy
 3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro sjednání a plnění smlouvy o poskytování služeb a k naplnění dalších oprávněných zájmů.
 4. V rámci tohoto účelu tedy dochází zejména ke zpracování osobních údajů, uvedených ve smlouvě o poskytování služeb (tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo účtu, adresa, emailová adresa či telefonní číslo) a ke zpracování osobních údajů vzniklých v rámci plnění smlouvy.
 5. Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s potenciálním zákazníkem, nebyla-li smlouva uzavřena, a v případě, že byla smlouva uzavřena, po dobu 4 let od ukončení platnosti smlouvy.
Pořizování audiovizuálních záznamů a fotografií zákazníků při cvičení v rámci programu
 1. Účel: Poskytování feedbacku jednotlivým cvičícím
 2. Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy
 3. Správce bude pořizovat audiovizuální záznamy jednotlivých cvičících zákazníků za účelem poskytování feedbacku tak, aby byl co nejlépe naplněn účel cvičebního programu.
 4. V rámci tohoto zpracování dochází zejména ke zpracování jména, příjmení, podobizny, emailové adresy, adresy a telefonního čísla.
 5. Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, nejvýše však po dobu 10 let ode dne pořízení záznamu.
Pořizování audiovizuálních záznamů bezpečnostními kamerami
 1. Účel: ochrana majetku správce
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v ochraně majetku správce
 3. V rámci tohoto účelu dochází ke zpracování podobizny.
 4. Doba zpracování: Po dobu nezbytně nutnou k zajištění ochrany majetku, nejvýše po dobu 2 měsíců.
Nezbytná zpracování v rámci provozu
 1. Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků správce
 2. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v určení, výkonu a obhajobě případných právních nároků vůči Vám
 3. V rámci tohoto účelu dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro prokázání příslušného právního nároku.
 4. Advokátní kancelář nebo inkasní agentura může být zmocněna k některým úkonům směřujícím k vymáhání našich právních nároků. V takovém případě musí být některé osobní údaje předány těmto subjektům (příjemcům osobních údajů).
 5. Doba zpracování: Po dobu nezbytnou k určení, výkonu a obhajobě případných právních nároků.
 6. Účel: Vedení účetnictví, plnění daňových a jiných povinností
 7. Právní základ pro zpracování: Plnění právních povinností
 8. Jakožto podnikající subjekt musí správce plnit své daňové a účetní povinnosti. Za tímto účelem může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu.
 9. Externí účetní, daňový poradce nebo jiný odborný subjekt mohou být zmocněni k některým úkonům směřujícím ke splnění našich právních povinností. Právní předpis nám může ukládat povinnost v určité situaci předat Vaše osobní údaje některému ze subjektů veřejné správy nebo subjektu vykonávajícímu činnosti ve veřejném zájmu. V takových případech musí být příslušné osobní údaje předány těmto subjektům (příjemcům osobních údajů).
 10. Doba zpracování: Po dobu nezbytnou ke splnění právní povinnosti.
 11. Účel: Vnitřní administrativa a správa interních informačních systémů
 12. Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v zajištění činnosti správce a jeho interních informačních systémů.
 13. Správce je povinen udržovat pro svou činnost interní informační systém a za tím účelem vykonávat různé činnosti, především jde o kontrolní činnosti, zajištění provozu informačních systémů a zajištění dostatečné úrovně zabezpečení.
 14. V rámci tohoto účelu dochází ke zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nezbytném pro provedení výše uvedených činností.
 15. Využíváme služeb externích správců našich informačních systémů. Tyto subjekty pečlivě vybíráme tak, abychom mohli zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou těmto subjektům zpřístupněny pouze ve zcela nezbytných případech a pouze v nezbytném rozsahu.
 16. Doba zpracování: Po dobu nezbytnou k provedení příslušné činnosti, a to pouze pokud je ke zpracovávání Vašich osobních údajů dán také některý z jiných účelů zpracování

Předávání osobních údajů

 1. Aby mohly být řádně naplněny shora uvedené účely zpracování předáváme osobní údaje některým dalším subjektům. Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Jednotlivé subjekty, kterým jsou předávány Vaše osobní údaje jsou uvedeni výše.

Způsob uplatnění práv

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 3. právo na opravu/opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 9. Vaše práva můžete uplatnit u správce na kontaktní adrese:
 10. JDIDOSEBE s.r.o., IČO: 080 05 206, se sídlem Čerchovská 1711/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, a to emailem, listovním psaním anebo osobně.

Společní správci

 1. Společnost JDIDOSEBE s.r.o. a Ing. Jakub Milý mezi sebou uzavřeli ujednání, v souladu s ustanovením čl. 26 GDPR, na základě kterého mezi sebou vymezili svou odpovědnost za plnění povinností podle GDPR níže uvedeným způsobem.
 2. Společnost JDIDOSEBE s.r.o. plní za oba správce všechny povinnosti správce, a to zejména:
 3. informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména: 
 4. totožnosti a kontaktních údajů na správce,
 5. účelu zpracování,
 6. oprávněných zájmů správce, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
 7. existence práva podat stížnost k dozorovému orgánu, o době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 8. existence práva kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 9. skutečností, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a dále informace o důsledcích jejich neposkytnutí,
 10. skutečností, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
 11. uzavírá smlouvy s jednotlivými zpracovateli,
 12. komunikuje s dozorovým orgánem,
 13. informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména 
 14. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů,
 15. práva na opravu,
 16. práva na výmaz,
 17. práva na omezení zpracování,
 18. práva vznést námitku,
 19. vyřizuje výše uvedená práva subjektů údajů.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

 

 

Přihlásit se do programu

Chci se připojit

Nejčastější dotazy

Abychom urychlili komunikaci, zde je souhrn nejčastěji
kladených dotazů ohledně našeho programu.

 • Kdo vůbec jste?

  Jsme tým, který se o tebe postará. Jakub Milý je zakladatelem projektu Jdidosebe a Mansformation, majitel posilovny Jdidosebe gym a tvůrcem mobilní aplikace Jdidosebe. Vším co učí, si prochází už 25 let. Je koordinátorem projektu, vede výživovou a mindsetovou část programu.

  Ondra Havelka (kalistenika a programming), Roman Lejčko (kondiční trenér a kouč) a Radim Štěpánik (silový kouč), Jakub Zvelebil (kondiční trenér a výživový kouč), Vojta Zápotocký (kalistenika a parkour) jsou profi trenéři, se kterými se budeš pravidelně scházet na tréninku.

  Jakubova pravá ruka, Martina Milá, nám pomáhá s organizací a administrativou.

 • Zakážeš mi alkohol?

  Rozhodně NE. Budeš přesně vědět, jak jíst, aby se ti do jídelníčku v pohodě vešlo i pivko, čokoláda a další radosti.

 • Je program pro mě i v případě, že nepotřebuju řešit Mindset?

  Nastavení mysli a priorit je volitelná část programu. Nutit tě do toho nikdo z nás nebude. Pokud si ale chceš nový životní styl trvale udržet, doporučujeme se na tuhle část úplně nevykašlat. Právě nastavení hlavy a správná motivace je totiž v tomhle případě základním stavebním kamenem úspěchu.

 • Co když vynechám trénink?

  Trénink si můžeš odmakat v jiném čase během dne, ale nahradit v jiném týdnu nelze. Chodit trénovat je v následujících 3 měsících tvůj závazek, se kterým musíš počítat a vyhradit si na něj 2x týdně čas. Pokud tě ale třeba na měsíc vyřadí z provozu nemoc nebo jiné neštěstí, prodloužíme ti členství.

 • Co je to za posilovnu?

  Posilovnu Jdidosebe Gym na Floře jsem vytvořil speciálně pro tento projekt. Čeká tady na tebe úplně všechno, co na cestu ke svojí štíhlejší a pohodovější verzi potřebuješ – vybavení, zázemí, prostor i parta fajn lidí, co má podobné cíle, jako ty. Jediné, co tu nenajdeš, jsou arogantní nabušenci, co žijí jen fitkem. Veřejnost k nám totiž nemá přístup.

 • Kolik program stojí a co všechno je zahrnuto v ceně?

  Cena programu je 34 500 Kč. Dostaneš za ně:

  1) 3měsíční zážitek, během kterého shodíš centimetry i kila, co tě trápí, a naroste ti kondička a sebevědomí

  2) naše know-how, díky kterému si dokážeš udržet nový životní styl už napořád

  3) 3x měření na InBody, které ti přesně ukážou, jak je na tom tvoje tělo s poměrem svalů a tuků

  4) plný přístup do mobilní aplikace Jdi do sebe, ve které budeš mít výživový plán i všechno naše know-how pořád po ruce

  5) stylové funkční tričko Jdidosebe v hodnotě 950 Kč, ve kterém skvěle vynikne tvá nová postava

  6) pozvání na závěrečnou party, kde nakonec všichni oslavíme naše pokroky

 • Můžu si dát program do nákladů firmy?

  Ano. Jsme plátci DPH a náklady na program si můžeš klidně uplatnit ve své firmě.

 • Ukončením programu to končí?

  Nemusí. Po skončení programu se můžeš přidat ke skupině Formátorů – partě, která už má program za tebou a chce na sobě makat i dál. Navíc tě čekají společné Jdi do sebe akce, kde si nejen odfrkneš a užiješ zábavu, ale taky třeba poznáš nový kámoše nebo byznys parťáky.